KATECHEZA


Katecheza w naszym Kościele

Nauka lekcji religii odbywa się w soboty w godzinach 9:30 - 10:15 i obejmuje dzieci od pierwszej do ósmej klasy Szkoły Podstawowej.

KLASA 3 - Pierwsza Komunia Święta
KLASA 8 - Sakrament Bierzmowania


CZYM JEST KATECHEZA?

Etymologicznie termin katecheza pochodzi od greckiego czasownika katecheo: Słowo to znaczyło pierwotnie "wołać z góry" (ex alto), również "wywoływać echo" (kata = z góry, echeo = brzmieć, wypowiadać).
Późniejsze znaczenie: pouczać (gdy głos nauczyciela jest świadomym niejako echem pytania ucznia, a odpowiedź ucznia – echem nauczyciela). To ostatnie wyjaśnienie jest ważne, gdyż wskazuje na to, że pouczenie, jakim jest katecheza, dokonuje się nie tylko w sposób jednostronny, jako wykład, ale także w drodze rozmowy, poprzez pytania i odpowiedzi.

CEL KATECHEZY

Nadrzędnym celem katechezy, któremu podporządkowane są wszystkie pozostałe, jest nie tylko spotkanie z Jezusem, ale zjednoczenie, a nawet głęboka z Nim zażyłość. Katecheza zatem, już na płaszczyźnie celów, ma charakter chrystocentryczny. Ponieważ Jezus Chrystus jest zjednoczony z Ojcem i Duchem Świętym, dlatego z chrystocentryzmu wynika jej teocentryzm. Związek Chrystusa z Kościołem i z ludźmi, Jego braćmi, implikuje z kolei eklezjocentryzm i chrześcijański personalizm katechezy. Katecheza ma prowadzić do posłuszeństwa Ojcu na wzór Chrystusa i do wyznania wiary w Kościele. Domaga się zatem nie tylko indywidualnego odniesienia człowieka do Boga i uświadomienia sobie konsekwencji płynących z wyznania wiary, ale potrzebuje także koniecznie, aby ta wiara mogła się rozwijać i doskonalić wspólnoty wierzących, bowiem wierzę i wierzymy wzajemnie się zakładają.
Nadrzędny cel katechezy – komunia z Jezusem Chrystusem – jest osiągany poprzez realizację celów cząstkowych i pośrednich, związanych z sytuacją, w jakiej żyją i wzrastają konkretni adresaci katechezy. Stąd wynika pilna potrzeba, aby w oparciu o nadrzędny cel katechezy programy katechetyczne Kościoła formułowały szczegółowe cele katechezy dorosłych, młodzieży i dzieci, korygowały już istniejące, przystosowując je do aktualnej sytuacji duszpasterskiej. Powyższy postulat odnosi się również do formułowania i określania edukacyjnych celów nauki religii w szkole i celów katechetycznego duszpasterstwa w parafiach.

żródło: Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w PolsceKATECHEZA JEST
WYCHOWANIEM
W WIERZE DZIECI,
MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH,
A OBEJMUJE PRZEDE
WSZYSTKIM NAUCZANIE
DOKTRYNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ, PRZEKAZYWANE NA OGÓŁ
W SPOSÓB SYSTEMATYCZNY I CAŁOŚCIOWY,
DLA WPROWADZENIA
WIERZĄCYCH
W PEŁNIĘ ŻYCIA
CHRZEŚCIJAŃSKIEGO.


JAN PAWEŁ II

NIEDZIELNE MSZE ŚWIĘTE

SOBOTA
16:00
w języku angielskim

18:00
w języku polskim

NIEDZIELA
9:00
w języku polskim

10:15
w języku angielskim

11:30
w języku polskim

19:00
w języku polskim

MSZE ŚWIĘTE W TYGODNIU

PONIEDZIAŁEK
8:00
w języku angielskim

WTOREK
8:00
w języku polskim

ŚRODA
8:00
w języku angielskim

19:00
w języku polskim
(Msza z Nowanną)

CZWARTEK
8:00
w języku polskim

PIĄTEK
8:00
w języku angielskim

18:30
w języku polskim
(Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia)

19:00
w języku polskim


CZEKAMY NA CIEBIE

150 DUPONT STREET
BROOKLYN, NY 11222
TEL. (+1) 718 389 4424
FAX. (+1) 718 389 4191


PROBOSZCZ
Ks. Eugeniusz Kotlinski CMWIKARIUSZ
Ks. Slawomir Szucki CM


KANCELARIA PARAFIALNA
Czynna od Poniedziałku do Piątku
w godzinach od 9:00 do 17:00